7 ročná záruka

Všeobecne o záruke kvality:

Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený v záručnom liste a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybným materiálom, chybnou konštrukciou, alebo chybným spracovaním. Vady treba neodkladne reklamovať ihneď po prevzatí a rozbalení nábytku. Pri reklamácii treba predložiť potvrdený záručný list potvrdený predajcom a montážnou firmou, v opačnom prípade nárok na bezplatnú opravu zaniká. Zistené vady vzniknuté v záručnej dobe uplatňujte v príslušnej predajni, kde ste výrobok zakúpili. Náklady spojené s vyslaním servisného pracovníka v prípade, že nebude zistená závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, znáša spotrebiteľ, ktorý nárok uplatňuje.

Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a opotrebovanie výrobku a na mierny farebný, alebo štruktúrovaný rozdiel v odtieni nábytku voči vzorkovníku, alebo drobné odchýlky medzi lakovanými, morenými, striekanými a fóliovanými plochami. Záruka sa nevzťahuje na nastavenie závesov, výklopných a výsuvných kovaní a líšt, ktoré si vždy musí riešiť konečný spotrebiteľ v priebehu používania. Prvé nastavenie vždy vykonáva montážna firma.

Pri vybavovaní reklamácií sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č.634/1992 o ochrane spotrebiteľa a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.264/2006 z. z.

Pri uplatňovaní zodpovednosti za vady tovaru musí spotrebiteľ písomne predávajúcemu túto vadu špecifikovať a uviesť v záručnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dokladu o kúpe tovaru. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať, pokiaľ sa nedohodol s predajcom inak. Pri reklamácií na zjavné vady alebo chýbajúce časti výrobku v okamihu prvého rozbalenia výrobku, je nutné zachovať originálny obal výrobku spolu s identifikačnými štítkami výrobku, jeho častí a obalov.

Záruka: kuchyne, obývačky, nábytok

 • na výrobky ako elektrospotrebiče a doplnky sa poskytuje štandardná 2 - 5 ročná záruka (platí záruka od výrobcu konkrétnej značky)

Rozšírená záruka kvality 5 rokov sa vzťahuje na:

 • frézované MDF dielce a MDF čelné plochy a priľnavosť použitej PVC fólie k nosnej MDF doske

Rozšírená záruka kvality 7 rokov sa vzťahuje na:

 • priľnavosť ABS hrán, na jednotlivé nábytkové dielce a čelné plochy nábytku
 • priľnavosť HPL pásky a HPL fólie na nábytkové dielce a pracovné dosky
 • pevnosť korpusov skriniek a jednotlivé spoje dielcov
 • nábytkové kovanie - závesy , sklopné a výklopné systémy, zásuvkové lišty a posuvy
 • /na nábytkové úchytky sa 7-ročná záručná lehota nevzťahuje/
 • prehyb použitého materiálu, prípustná tolerancia je +/- 4mm na 1bm
 • osadenie výplní do rámikov

Rozšírená celoživotná záruka kvality na kovanie a nábytkové systémy značiek Blum a Hettich:

 • platí na nasladovné výrobky: nábytkové úchytky, nábytkové závesy, kovania na výklopné a sklopné dvierka, kovanie na skladané a posuvné dvere, výsuvy pre drevené a oceľové zásuvky, oceľové zásuvkové bočnice, spojovacie kovania
 • platí pre prvého majiteľa nábytku s namontovaným kovaním Blum a Hettich
 • záruka začína plynúť odo dňa dodania tovaru
 • záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté chybnou montážou, preťažením výrobku alebo nevhodnou manipuláciou
 • firma nepreberá náklady súvisiace s demontážou a montážou výrobku

Bezplatná záručná oprava zaniká ak:

 • výrobok bol mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním
 • výrobok nebol zmontovaný montážnou firmou
 • výrobok bol užívaný k náročnejšej ako domácej prevádzke (reštaurácie či obdobné prevádzky)
 • výrobok bol umiestnený vo vlhkom a prašnom prostredí
 • výrobok bol znečistený a neodborne vyčistený
 • výrobok nebol používaný v súlade s príslušným návodom na použite a udržiavanie
 • výrobok bol poškodený neodborným zasahovaním do konštrukcie výrobku
 • výrobok bol umiestnený v blízkosti tepelného zdroja
 • výrobok bol vystavený priamemu slnečnému žiareniu
 • pri rozbitých sklách, nakoľko sa kontroluje pri preberaní tovaru
 • pri vytesneniach pred vodou a vlhkosťou okolo drezov, batérii a spotrebičov, tu si spotrebiteľ uplatňuje záruku priamo u montážnej firmy
 • v prípade, že zákazník odmietne montáž ochranných tepelných líšt k elektrickej rúre, ktoré chránia nábytkové dielce pred priamym pôsobením tepla
 • v prípade, že zákazník odmietne použitie spojovacích a tesniacich líšt na pracovnú dosku, ktoré chránia spoje pracovných dosiek pred priamym pôsobením vody a vlhkosti
 • výrobok bol nadpriemerne zaťažovaný vysokým naložením zásuvkových, policových skriniek a skriniek kde boli použité výsuvné koše
 • Výrobca garantuje nosnosť časti skriniek podľa typu kovania nasledovne :
 • Zásuvkové skrinky do šírky 800mm - 30kg
 • Zásuvkové skrinky nad šírku 800mm - 50kg
 • Na výrobky - doplnky sa poskytuje 2-ročná záruka